Begeleiding en training

‘bij Maaike’ geeft als verschillende trainingen voor scholen en ouders en andere geïnteresseerden.

Als gediplomeerd Sleuteltrainer geeft ‘bij Maaike’ de training HarTgrondig opvoeden, met als mogelijk vervolg de masterclass HarTgrondig opvoeden.

Als EMOE- trainer (emotionele ontwikkeling en educatie) begeleid ik scholen, groepen of leerkrachten om sociaal emotionele educatie te integreren in het lesprogramma waardoor er tijd over is voor andere dingen. Door mee te doen, mee te kijken en te denken stemt ‘bij Maaike’ af op iedere unieke vraag. Je zal merken dat je al snel anders naar het gedrag van kinderen zal kijken en de kinderen in de groep in zal zetten als hulpbron waardoor je het niet meer alleen hoeft te doen.

Training HarTgrondig opvoeden

Deze opvoedtraining is voor iedereen die met kinderen leeft, zoals: ouders, grootouders, tantes en ooms of werkt zoals leerkrachten, gastouders, pedagogisch medewerker, trainer van een sportclub en op een andere respectvolle en liefdevolle wijze kinderen wil begrijpen en opvoeden.

‘bij Maaike’ geeft als gediplomeerd Sleuteltrainer deze opvoedtraining van zes bijeenkomsten waarin de onderwerpen ongehoorzaamheid, zeuren, liegen, ruzie maken en geweld aan bod komen. Het kerndoel van deze training is de interne verandering bij de opvoeder om weer op een andere manier naar je kind te kijken en je kind doelgericht op te voeden, te begeleiden en vanuit liefdevolle communicatie in contact te zijn met je kind.

Gedurende deze training leer je o.a. meer grip te krijgen op je opvoeding. Je leert onder andere de gedragingen van je kind(eren) te begrijpen in een context waarin de kinderen leven, denken en voelen. Je leert om op een liefdevolle en respectvolle manier in contact te komen met je kind (eren). ‘Oude’ communicatie wordt vervangen door ‘nieuwe effectieve’ communicatie.

Tijdens de bijeenkomsten zal je merken dat je jezelf vragen zal stellen, zelfonderzoek zal doen om op een andere manier naar je opvoeding of begeleiding van kinderen te kijken. Uiteindelijk zal je nog gelukkigere kinderen krijgen.

Iedere bijeenkomst duurt 2,5 uur en wordt gegeven in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers.

Je leert over de volgende thema’s:
Bijeenkomst 1: Ongehoorzaamheid
Bijeenkomst 2: Zeuren
Bijeenkomst 3: Ruzie
Bijeenkomst 4: Jij in je rol als opvoeder
Bijeenkomst 5: Liegen
Bijeenkomst 6: Geweld

Masterclass HarTgrondig opvoeden

Masterclass HarTgrondig opvoeden is een vervolg op de Training HarTgrondig opvoeden en is bedoeld voor iedereen die de verdieping in wil gaan om op een liefdevolle manier in contact met kinderen te zijn.

Bij iedere start van de avond verzamelen we alle vragen en thema’s van de deelnemers. Aan de hand van deze onderwerpen geef ik supervisie, onderzoeken we het probleem, bespreken we mogelijkheden en kom ik met tips en praktische adviezen om mee aan de slag te gaan.

Tandem training voor opvoedkoppels

Los van de kindsessies of de bijeenkomst HartTgrondig opvoeden biedt ‘bij Maaike’ de Tandem-training van 6 bijeenkomsten aan voor opvoedkoppels. Dat kan een ouderpaar zijn of een opvoeder, die een andere volwassene meeneemt die een belangrijke rol speelt in het gezin of de opvang van je kind.

Jullie schrijven je in als koppel, zodat je beter leert samenwerken in de opvoedsituatie, elkaar respectvol leren ondersteunen en opvoedtaken beter op elkaar af te stemmen. Daarbij uitgaande van de sterke kant van iedere opvoeder. Jullie leren (opnieuw) met een open en nieuwsgierige blik te kijken naar je kind en te communiceren met je kind. Vanuit warmte en liefde die jullie daardoor (opnieuw) voelen ontstaat een nieuwe wederzijdse liefdevolle relatie met jullie kind.

Sociaal emotionele begeleiding op scholen

Sociaal emotionele educatie op school

Gelukkig kinderen doen gezellig en leuk, ongelukkige kinderen gedragen zich vreemd en onbegrijpelijk. Achter ieder gedrag schuilt een gevoel. Een kind dat zich gelukkig voelt is bereid om ‘sociaal’ te doen. De vraag is of een kind weet wat sociaal doen is en hoe hij of zij dat moet doen. Sociale vaardigheden, kun je aanleren om op die manier een probleem op te lossen. Een emotionele ontwikkeling gaat niet vanzelf. Gevoelens moeten herkent, begrepen en geaccepteerd worden. Daarvoor moet educatie gegeven worden in een (korte) kring of demonstreer je als begeleider/leider van de groep hoe je met respect en vanuit warmte met elkaar omgaat.  Vanuit die basishouding ben je een voorbeeld voor de kinderen in je groep. De kinderen leren daardoor warm en respectvol te reageren op de gevoelens van henzelf en van anderen.

Hoe begin je in jouw klas met het creëren van een warm klassenklimaat?

Door direct met de kinderen aan de slag te gaan met de 7 sleutels van de EmoE-training! EmoE staat voor Emotionele Ontwikkeling en Educatie. Lees meer over de uitgangspunten van EmoE

Een EmoE training is geen methode maar een werkwijze waardoor je anders naar kinderen gaat kijken en anders gaat denken over gedrag. Je zal de diepste beweegredenen van het kind in je klas zijn gaan begrijpen. Op die manier zal je je niet meer handelingsverlegen voelen als het gaat om een kind met ‘wonderlijk’ gedrag zoals ADHD, impulsief en grensoverschrijdend gedrag, concentratieproblemen, etc. Je zal in staat zijn om de kennis en vaardigheden uit de begeleiding kunnen integreren in je dagelijkse werk met kinderen.

Wat levert deze begeleiding je op?

Allen voor één en voor allen. Deze stelregel in de school en/of in je groep zorgt voor een bijzonder samenwerking tussen jou en de kinderen.

Kinderen zijn blij met elkaar en met jou.

Door deze begeleiding zal je gaan ervaren dat het gaat om meer mens (Met Energie naar School). Doordat lessen gecombineerd gaan worden, komt er meer tijd vrij om dieper in te gaan op de dynamieken in de klas. Integratief lesgeven is het combineren van zaakvakken, creativiteit en emotionele-educatie, met als doel om emoties, gevoelens en sociale vaardigheden in de binnenwereld van het kind te stimuleren en integreren. Op die manier heeft dit effect het interne proces van het kind.

 

Begeleiding van leerkrachten

Iedere dag komen de kinderen naar school. Heb je hen ooit gevaagd naar hun motivatie om naar school te komen? Veelal zal je horen dat ze het fijn vinden om hun vrienden weer te zien. Zitten zij ook naast hun ‘liefste’ aan de tafel, waardoor ze vanuit een gevoel van geborgenheid en rust tot werk kunnen komen?

Kinderen in de klas vormen een groep, die iedere dag met elkaar werkt en leeft. Het is de taak van de leerkracht om met individuele kinderen een groep te vormen waarin sprake is van sociale sfeer van samenwerking met gezamenlijke belangen. Om dat voor elkaar te krijgen kan ‘bij Maaike’ je begeleiden. Je hoeft het niet alleen te doen. Samen met jou stem ik af op jouw vraag en maken we een plan waardoor jij al snel weer grip op je groep zal ervaren waarin iedereen gelijkwaardig is.

Een groep kinderen met een fijne sfeer en een slechte leiding kan het niet lang volhouden. Een fijne leider die actief aandacht heeft voor de processen in de groep zet de sfeer neer. Wanneer de structuur is neergezet, zullen leerkracht en kinderen het samen doen.

Begeleiding van een groep of klas

Kinderen zijn de deskundigen, zij kennen zichzelf het beste en weten wat zij nodig hebben wanneer je het hen vraagt. Zij communiceren vooral door het laten zien van gedrag en daarin is ieder kind uniek. De groep bestaat uit al die verschillende unieke individuen die met elkaar een samenleving vormen. Elk gedrag is een uiting van iets, de vraag is of je als leerkracht deze taal van dit kind ‘verstaat’. Ieder kind heeft wat anders nodig. De één houdt van een beloning, een ander wil graag dichtbij je in de kring zitten en een ander wil veel liever een glimlach. Door met nieuwsgierigheid naar het gedrag van een kind te kijken, kom je er ook achter wat hij nodig heeft waardoor ze tot groei komen.

Leerkrachten die zich richten op de intentie van het gedrag en de oorzaak ervan onderzoeken, behalen blijvend succes!

Tijdens de begeleiding leer je om je in te leven in de belevingswereld en de gevoelswereld van het kind. Ook de kinderen in de groep gaan leren om zich in te leven in de belevingswereld van de ander. Dit kan zijn om iemand die dat moment buiten de groep valt of opvallend gedrag vertoont. Het inleven in de ander heeft effect op het ontstaan van een geïntegreerde, veilige groep. Dit geldt niet alleen voor een groep, een klas, maar ook binnen gehele school en zelfs in de hele samenleving.

‘bij Maaike’ stemt af op de unieke hulpvraag van de leerkracht met deze groep op dit moment. Want mijn missie is ‘gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ (Charlotte Visch).

Neem gerust contact met mij op. Ik stem graag af, wat ik voor jou kan betekenen.

 

Schrijf je in voor de training HarTgrondig opvoeden

Nog nader te bepalen avonden

Eind september 2022 start ik met een enthousiaste groep voor de training HarTgrondig Opvoeden.

De avondgroep duurt van 19.30 – 22.00 uur.

In overleg met de deelnemers zullen de definitieve dagen vastgesteld worden.

Ervaringen

line_ervaring

Charlotte

Charlotte - 8 jaar

line_ervaring

Minder strijd en meer gezelligheid in huis

-